Skip to main content
Sklep on-line | nie mów nikomu, że nie pieczesz w domu

Regulamin

Regulamin sklepu internetowego sklep-karmelek.pl

§ 1. Postanowienia ogólne, dostępność oferty serwisu
 1. Regulamin określa zasady sprzedaży towarów przez sklep internetowy sklep-karmelek.pl. Korzystanie ze sklepu sklep-karmelek.pl jest jednoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego regulaminu.
 2. Zamówione torty w serwisie sklep-karmelek.pl Klient może odebrać w jednej z wymienionych poniżej lokalizacji. Zamówione torty w serwisie sklep-karmelek.pl Klient może zamówić bezpośrednio pod wskazany adres w miejscowości znajdującej się na liście wyboru w procesie zakupowym lub pod adres wskazany w zamówieniu, pod warunkiem, że wskazany adres obejmuje teren dostaw.
  • Sklep firmowy „Karmelek” ul. Nowomiejska 25, SUWAŁKI tel: 87 621 55 51 w. 38      Zobacz na mapie
  • Sklep firmowy „Karmelek” ul. Armii Krajowej 7, Ełk (Centrum) tel.:621 55 52 w. 37   Zobacz na mapie
  • Sklep firmowy „Karmelek” ul. Bahrkego 5A, Ełk (os. Konieczki) tel: (87) 621 55 51 w. 30   Zobacz na mapie
  • Sklep firmowy „Karmelek” ul. Warszawska 3A, Ełk (w Biedronce) tel: (87) 621 55 51 w. 44   Zobacz na mapie
  • Sklep firmowy „Karmelek” ul. Targowa, Ełk (w Kauflandzie) tel: (87) 621 55 51 w. 46   Zobacz na mapie
  • Sklep firmowy „Karmelek” ul. Jana Pawła II 24, Ełk (os. Baranki) tel: (87) 621 55 51 w. 48   Zobacz na mapie
  • Sklep firmowy „Karmelek” ul. Gdańska 4, Ełk (centrum) tel: (87) 621 55 51 w. 47   Zobacz na mapie
  • Sklep firmowy „Karmelek” ul. Piłsudskiego 2b, Ełk (centrum) tel: (87) 621 55 51 w. 42 zobacz wnętrze
  • STOISKO PATRONACKIE „Delikatesy” ul. Kolejowa 14B (Szyba), Ełk tel: (87) 620 00 28    Zobacz na mapie
  • Sklep firmowy „Karmelek” ul. Plac  Miejski 1, Ełk (Galeria Brama Mazur) tel. 87 621 55 51 wew. 36
 3. Właścicielem sklepu  internetowego działającego pod adresem  www.sklep-karmelek.pl jest:
„Karmelek” – Paweł Surawski ul. Bahrkego 5, 19-300 Ełk 
NIP  848-160-36-14, Regon 281424707 
tel./fax: 87 621 55 51      4. Definicje Użyte w niniejszym regulaminie pojęcia oznaczają: Konsument – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową; Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale posiadająca zdolność prawną, korzystająca ze sklepu internetowego sklep-karmelek.pl, w tym w szczególności dokonująca zakupów; Sprzedawca – „Karmelek” Paweł Surawski z siedzibą przy ul. Bahrkego 5, 19-300 w Ełku, wpisana przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarzy, NIP: 848-160-36-14, REGON: 281424707. Sklep Internetowy Karmelek – sklep internetowy Karmelek prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem www.sklep-karmelek.pl Regulamin – niniejszy regulamin świadczenia usług przez Sprzedawcę drogą elektroniczną w ramach Sklepu internetowego Karmelek; Produkt – każdy przedmiot zamówienia u Sprzedawcy; Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia 
Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę produktów. § 2. Oferta sklep-karmelek.pl 1. Sklep internetowy sklep-karmelek.pl zamieszcza informacje na temat swojej oferty na stronie i oferuje towary znajdujące się w sklepie, za pośrednictwem internetu. 2. Przedmiotem sprzedaży przez internet są produkty wymienione w ofercie  przedstawionej na stronach sklepu internetowego sklep-karmelek.pl  w chwili składania zamówienia. 3. Ceny na stronie sklepu internetowego sklep-karmelek.pl: zawierają podatek VAT i podawane są w złotych polskich zamieszczone przy oferowanym produkcie nie zawierają informacji na temat kosztów dostawy; 4. Ceną wiążącą i ostateczną jest cena produktu podana na stronie sklepu internetowego sklep-karmelek.pl przy produkcie w chwili składania zamówienia przez klienta. 5. Informacja na temat całkowitej wartości zamówienia (suma wartości produktów oraz kosztów dostawy) przedstawiana jest na stronie sklep-karmelek.pl, po dokonaniu przez klienta wyboru formy dostawy zamówienia (tortu) i wyboru opcji dostawy. § 3. Rejestracja klienta 1. Klient może dokonać zamówienia poprzez wybór rodzaju, wielkości tortu, opcji dostawy, odbioru własnego oraz podania własnego numeru telefonu komórkowego podczas składania zamówienia. 2. Korzystanie z serwisu internetowego rozumiane jako złożenie zamówienia jest możliwe tylko pod warunkiem potwierdzenia przez klienta zapoznania się z warunkami regulaminu sklepu internetowego sklep-karmelek.pl. 3. Żadne dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom trzecim. 4. Zabronione jest dostarczanie przez klienta treści i informacji o charakterze bezprawnym, w szczególności posługiwanie się przez klienta danymi osobowymi podmiotów trzecich. § 4. Składanie i realizacja zamówienia 1. Klient może składać zamówienia 24 godziny na dobę (z wyłączeniem przerw technicznych, koniecznych dla  sprawnego działania systemu) za pośrednictwem strony internetowej sklep-karmelek.pl . Klient składa zamówienie poprzez serwis internetowy, wskazując na produkt, którym jest zainteresowany, jego wielkość, a następnie wskazuje sposób odbioru i po podaniu numeru swojego telefonu komórkowego zatwierdza je klikając na pole DODAJ DO KOSZYKA. Przyjęcie przez serwis internetowy, każdego zamówienia jest potwierdzane telefonicznie przez konsultanta  poprzez oddzwonienie na podany przez Klienta numer telefonu komórkowego, w ciągu 24 godzin od momentu złożenia zamówienia. 2. Alternatywnie Klient może składać zamówienia telefoniczne pod numerem telefonu 87 621 55 51 w.31 lub w.35. 3. Klient składając zamówienie, zawiera umowę sprzedaży zamawianych towarów ze sklepem internetowym sklep-karmelek.pl . 4. Osoba składająca zamówienie jednocześnie oświadcza, że posiada pełną zdolność do czynności prawnych zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego. 5. W ramach zamówienie tortu informujemy, że dekoracja na torcie może być wspierana np. wykałaczkami, bądź też innymi elementami, tak aby zachować sztywność konstrukcji w ramach wyglądu tortu – proszę o tym pamiętać przy okazji konsumpcji tortu, tak aby nie narażać uczestników przyjęcia na niebezpieczeństwo związane z ewentualną próbą konsumpcji wykałaczek, bądź też innych elementów wspierających dekoracje. 6. Torty są wykonywane ręcznie, więc tolerancja wagi w ramach dostarczonego tortu może wynosić 10%  (+/-). 7. Zaznaczamy, iż każdy tort wykonywany jest ręcznie, dlatego ostatecznie jego wygląd może nieznacznie odbiegać od wyglądu wzoru i fakt ten nie podlega reklamacji. 8. Przechowywać w temp. 2-8 St.C 9. Zalecany termin do spożycia: 48 godzin od daty odbioru. 10. Sklep internetowy sklep-karmelek.pl  nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie towaru lub opóźnienie w dostarczeniu zamówionego towaru lub realizacji zamówienia wynikające z przyczyn niezależnych od sklepu internetowego sklep-karmelek.pl, w tym szczególnie z powodu błędnie podanego przez klienta lub niedokładnego adresu dostawy. 11. Zapłaty za zamówiony tort w serwisie sklep-karmelek.pl można dokonać przy odbiorze zamówienia we wskazanym sklepie firmowy „Karmelek” lub za pomocą przelewu. 12. Zamówienie będzie przetrzymywane w archiwum przez okres 5 dni od daty złożenia zamówienia. Jeżeli w tym okresie zamówienie nie zostanie potwierdzone, zostanie ono automatycznie anulowane bez konieczności składania dodatkowego oświadczenia ze strony sklep-karmelek.pl 13. Korzystanie z serwisu internetowego sklep-karmelek.pl jest możliwe tylko pod warunkiem wyrażenia przez klienta zgody na przetwarzanie danych osobowych przekazanych przez klienta w celu realizacji zamówienia. W tym też celu „Karmelek” Paweł Surawski ma prawo do przechowywania tych danych osobowych. „Karmelek” Paweł Surawski  jednocześnie jest administratorem danych osobowych, które będą przechowywane w siedzibie „Karmelek” Paweł Surawski  w Ełku przy ul. Bahrkego 5. Klient zezwala na przetwarzania danych osobowych odznaczając zakładkę zamieszczoną na serwisie. 14. W celu dokonania zakupu w serwisie sklep-karmelek.pl, wymagane jest podanie danych kontaktowych zamawiającego i danych osobowych i teleadresowych odbiorcy. 15. Klientowi przysługuje prawo dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania. § 5. Reklamacje 1. Klient przed dokonaniem odbioru zamówienia ma obowiązek jego sprawdzenia w punkcie sprzedaży w obecności pracownika punktu sprzedaży bądź w obecności dostawcy (kierowca / pracownik firmy kurierskiej). 2. Sklep internetowy sklep-karmelek.pl nie ponosi odpowiedzialności za wady produktu i prawo odstąpienia nie obowiązuje, gdy produkt uległ uszkodzeniom mechanicznym , które nie zostały zgłoszone przy odbiorze w sklepie lub kurierowi sklep-karmelek.pl przy odbiorze dostawy. 3. Sprzedawca nie przyjmuje żadnych przesyłek i zwrotów towaru za zaliczeniem pocztowym lub pobraniem. 4. W przypadku stwierdzenia niezgodności produktu z umową po jego odbiorze lub dostawie Klient może złożyć reklamację w dowolnym punkcie sprzedaży, dostarczając produkt i dowód jego zakupu. Tym samym Klient może nie przyjąć towaru. 5. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Karmelek, jeżeli została złożona niezwłocznie po stwierdzeniu niezgodności towaru z umową. 6. Formularz reklamacyjny należy wypełnić czytelnie. Jeżeli formularz nie zostanie wypełniony i podpisany nie można rozpocząć procesu reklamacyjnego. 7. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni od daty złożenia jej przez Klienta. Karmelek  poinformuje Klienta za pomocą wiadomości e-mail lub telefonicznie o sposobie rozpatrzenia reklamacji. 8. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji  sieci piekarni i cukierni „Karmelek” wyśle do klienta nowy pełnowartościowy produkt lub zwróci równowartość zamówionego produktu. 9. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Warszawie. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedurze rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl, w zakładce „Konsumenci” (ścieżka: ”Instytucje Konsumenckie”/”Polubowne rozwiązywanie sporów konsumenckich” – aktualna na datę wejścia w życie Regulaminu). Konsument może również złożyć swoją skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR (Online Dispute Resolution), dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/   § 6. Rozwiązanie umowy/odstąpienie od umowy/wymiana 1. W przypadku wybrania odbioru towaru we własnym zakresie, Klient ma prawo odstąpić od umowy zawartej poprzez sklep internetowy sklep-karmelek.pl, bez podania jakichkolwiek przyczyn. 2. Jeśli w momencie odbierania zamówienia opakowanie nosi znamiona uszkodzenia lub ingerencji w jej zawartość osób trzecich, należy odmówić przyjęcia towaru oraz w obecności sprzedawcy sklep-karmelek.pl sporządzić protokół zgłoszenia szkody i zgłosić ten fakt do działu obsługi klienta sklep-karmelek.pl, telefonicznie pod numer 87 621 55 51 od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 15.00 lub mailowo sklep@karmelek.pl – w przypadku niesporządzenia i nieprzedłożenia protokołu szkody u kuriera, zwrot towaru z przyczyny wady powstałej w trakcie transportu nie będzie przyjęty. 3. Towary zakupione w sklepie internetowym sklep-karmelek.pl, które nie podlegają wymianie bądź zwrotowi to: posiadające ślady konsumpcji i użytkowania, te które zostały uszkodzone mechanicznie po dostarczeniu, tj. nie został spisany protokół szkody w obecności sprzedawcy sklep-karmelek.pl § 7. Promocja Sklep internetowy zastrzega sobie prawo do prowadzenia okresowych akcji promocyjnych. zasady promocji są każdorazowo uregulowane w odrębnym regulaminie promocji. W przypadku kolizji postanowień regulaminu promocji z niniejszym regulaminem, pierwszeństwo mają postanowienia regulaminu promocji.   § 8.  Dane osobowe Informuję, że: 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest „Karmelek” Paweł Surawski z siedzibą w `Ełku przy ul. K. A. Bahrkego 5, zwany dalej Administratorem; Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zamówienia i nie będą udostępniane innym odbiorcom, 3. podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).lub krótko RODO art. 6 4. podanie danych jest niezbędne do zawarcia umowy, w przypadku niepodania danych niemożliwe jest zawarcie umowy, 5. posiada Pani/Pan prawo do: · żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, · wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, · przenoszenia danych, · wniesienia skargi do organu nadzorczego, · cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych. 6. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, 7. Pana/Pani dane osobowe przechowywane beda przez okres adekwatny i nie dłuższy od okresów zgodnych z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa w poszczególnych obszarach przetwarzania danych osobowych.   § 9. Postanowienia końcowe 1. Regulamin określa zasady zakupów w Sklepie Internetowym Karmelek. Złożenie zamówienia jest równoznaczne ze zgodą na wszystkie postanowienia i informacje zawarte w regulaminie. 2. Chwilą wykonania zawartej w tej formie umowy sprzedaży, przez sklep internetowy, jest dzień odbioru przesyłki przez Klienta. 3. Umowa sprzedaży towarów zawierana jest zgodnie z prawem polskim i w języku polskim. 4. Sklep internetowy sklep-karmelek.pl nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez operatorów sieci komórkowych i administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres email lub sms wskazany przez klienta oraz za usuwanie i blokowanie emaili przez oprogramowanie zainstalowane na telefonie komórkowym lub komputerze używanym przez Klienta. 5. Różnice wynikające z indywidualnych ustawień komputera klienta (kolor, proporcje, itd.) nie mogą być podstawą reklamacji i zwrotu zakupionego towaru w sklepie internetowym sklep-karmelek.pl. 6. Sklep internetowy sklep-karmelek.pl dokłada należytej staranności, aby treść oferty sprzedaży towarów jak najdokładniej odpowiadała rzeczywistości. 7. Sklep internetowy sklep-karmelek.pl zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu. Wszelkie zmiany niniejszych warunków i zasad sprzedaży obowiązują od daty opublikowania ich na stronie sklep-karmelek.pl. 8. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy: -Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny; -Ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów; -Ustawy z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich; oraz innych aktów prawnych powołanych w niniejszym regulaminie. 9. Sądem właściwym dla rozpatrywania ewentualnych sporów mogących powstać na tle wykonywania postanowień niniejszego regulaminu jest sąd właściwy miejscowo i rzeczowo dla siedziby właściciela sklepu internetowego, „Karmelek” Paweł Surawski